Algemene Voorwaarden Kindercoach Margreet Peek

1. Algemeen

Kindercoach Margreet Peek is opgericht door M.M. Peek gevestigd te Amersfoort. Kindercoach Margreet Peek richt zich op het coachen van kinderen.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Kindercoach Margreet Peek en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens de intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten 1 coachingssessie.
Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per e-mail of telefoon. U kunt ook het antwoordapparaat in spreken. Bij ziekte is overleg mogelijk.

4. Tarieven

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, na te lezen onder de link ‘kosten’ op de website, of na te vragen bij Kindercoach Margreet Peek.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

De afspraken voor kinderen duren maximaal 60 minuten.

5. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder/verzorger van het kind verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Kindercoach Margreet Peek.

M.M. Peek
Bloemendalsestraat 32
3811 ES Amersfoort
Rekeningnummer: NL28 INGB0001885293

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Kindercoach Margreet Peek een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Kindercoach Margreet Peek gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten, namelijk 5,00 euro per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Kindercoach Margreet Peek volgens de aangegeven datum, is Kindercoach Margreet Peek genoodzaakt de vorderingen die zij op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hier aan verbonden zijn komen dan volledig voor uw rekening.
Bij betalingsachterstand is Kindercoach Margreet Peek gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

6. Aansprakelijkheid

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Kindercoach Margreet Peek u aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts. Het advies van Kindercoach Margreet Peek is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Kindercoach Margreet Peek is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel mogelijk voort vloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Kindercoach Margreet Peek, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kindercoach Margreet Peek.

7. Begeleiding

Kindercoach Margreet Peek is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voorgeeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoach Margreet Peek kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

8. Vertrouwelijkheid

Kindercoach Margreet Peek is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coachingsessie. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

9. Regels rond een afspraak voor kinderen.

Er is geen wachtruimte binnen de praktijk; dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd het kind weer ophaalt. De ouder/verzorger dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingsessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt.